Biologji

LËNDA: BIOLOGJI

Biologjia për vitin e parë:

 • Objektii, ndarja dhe rëndësia e biologjisë si shkencë
 • Njohuri nga citologjia
  • Hyrje,
  • Përbërja kimike e qeleyisës
  • Ndërtimi i qelizës,
  • Ndarja e qelizës,
  • Metabolizmi i qelizës.
 • Organizmi si tërësi unike
  • Indet te bimët,
  • Indet shtazore,
  • Organet vegjetative te bimët
 • Shumimi dhe zhvillimi i organizmit
  • Shumimi joseksual
  • Shumimi seksual te bemët,
  • zhvillimi te bimët
  • Shumimi seksual te shtazët,
  • Zhvilimi te shtazët.
 • Gjenetikë:
  • Faktorët material te trashëgimisë
  • Informacioni gjenetikë,
  • Mekanizmat e trashëgimisë
  • Shkaktarët e ndryshimeve trashëguese,
  • Sëmundjet trashëguese te njeriu
  • Inzhinjeringu gjeneti.
 • Ekologji:
  • Mjedisi jetësor dhe faktorët ekologjikë
  • Nivelet e integrimeve në ekologji
  • Aktiviteti i njeriut në biosferë (Ndotja e mjedisit)
 • Bioteknologjia
  • Roli i mikroorganizmave për bioteknologji
  • Të arriturat e bioteknologjisë dhe perspektiva e saj
  • Biologjia dhe teknika
 

 Biologjia për vitin e dytë:

Ndërtimi i shkallëshkallshëm i trupit të njeriut

SISTEMI LOKOMOTIVË

A. SISTEMI ESHTËROR (osteologji)

a). Funksionet e sistemit eshtëror:

b). Ndërtimi i eshtrave

c). Ndarja e eshtrave

Eshtrat e kokës

Eshtrat e trupit

Eshtrat e gjymtyrëve

d). Dhëmbët (dentes)

e). Kujdesi, sëmundjet e eshtrave

B. SISTEMI MUSKULOR (miologji)

a). Funksionet dhe ndërtimi i muskujve

b). Ndarja dhe emërtimi i muskujve

c). Vetitë e muskujve

ç). Puna e muskujve

d). Lodhja e muskujve

e. Çlodhja (pushimi) i muskujve

SISTEMI NERVOR

- Tipet e sistemit nervor

- Sistemi nervor te njeriu:

a). Funksionet e sistemit nervor

b). Ndërtimi i sistemit nervor

c). Ndarja e sistemit nervor

- Sistemi nervor qendror

a). Palca kurrizore (medulla spinalis)

b). Truri (Encephalon)

- Truri i vogël (cerebellum)

- Truri i madh (cerebrum, telencephalon)

Funksionet e trurit të madh

- Sistemi nervor periferik (SNP)

a). Nervat palcor-trunor (nervat cerebrospinal)

Nervat e kokës (nervi craniales).

Nervat e shpinës (nervi spinales)

b). Nervat e sistemit nervor vegjetativ

- Kujdesi, sëmundjet e sistemit nervor

ORGANET NDIJORE

- Njohuri të përgjithshme

- Shqisa e të parit (syri)

Fiziologjia e të parit

Të metat e syrit

Kujdesi, sëmundjet e syrit.

- Shqisa për dëgjim dhe drejtpeshim

Fiziologjia e dëgjimit

Kujdesi, sëmundjet e veshit

- Shqisa për nuhatje

- Shqisa për shijim

- Receptorët e lëkurës

SISTEMI KARDIOVASKULAR

- Gjaku

a). Ndërtimi i gjakut

b). Funksionet e gjakut

c). Sëmundjet e gjakut

- Zemra (Cor, Cardia)

a). Ndërtimi i zemrës

b). Sistemi përçues i zemrës

c). Puna e zemrës

- Enët e gjakut

- Qarkullimi i gjakut

- Kujdesi, sëmundjet e zemrës dhe enëve të gjakut

Sëmundjet e zemrës

IMUNITETI DHE MBROJTJA NGA SËMUNDJET

a). Mbrojtja jo specifike nga sëmundjet

b). Mbrojtja specifike nga sëmundjet (imuniteti)

Ndarja e imunitetit

c). Grupet e gjakut dhe transfuzioni i gjakut

d). Sëmundjet imunologjike (alergjitë s. autoimune)

e). Transplantimi i indeve dhe i organeve

SISTEMI RESPIRATOR

- Njohuri të përgjithshme

- Ndërtimi i rrugëve të frymëmarrjes

- Ndërtimi i mushkërive

- Lëvizjet e frymëmarrjes

- Këmbimi i gazrave

- Ndikimi i shtypjes së lartë e të ulët atmosferike

- Kujdesi, sëmundjet e sistemit respirator

SISTEMI I ORGANEVE TË TRETJES

Njohuri të përgjithshme për ushqimin

Ndërtimi i organeve të tretjes

- Zgavra e gojës

- Fyti dhe kapërcalla

- Anatomia dhe fiziologjia e lukthit

- Anatomia dhe fiziologjia e zorrëve

a. Zorra e hollë (intestinum tenue)

b. Zorra e trashë (intestinum crassum)

- Anatomia dhe fiziologjia e mëlçisë

Mëlçia (hepar)

Pankreasi

Kujdesi, sëmundjet e sistemit digjestiv

SISTEMI I ORGANEVEPËR EKSKRECION

Sistemi urinar

- Anatomia e veshkave

- Anatomia e rrugëve të urinës

- Krijimi i urinës

- Cilësitë e urinës

Lëkura (cutis)

- Funksionet e lëkurës

- Ndërtimi i lëkurës

- Ekskrecioni (tajitja) në lëkurë.

Kujdesi, sëmundjet e sistemit ekskretor

SISTEMI HORMONAL (Endokrin)

Hyrje në endokrinologji

Gjëndrat endokrine

- Hipofiza

- Epifiza

- Gjëndra tiroide

- Gjëndrat paratiroide

- Gjëndrat mbiveshkore

Ujdhesat endokrine

ZHVILLIMI INDIVIDUAL I NJERIUT

Njohuri themelore për procesin reproduktiv.

a). Sistemi reproduktiv te meshkujt

b). Sistemi reproduktiv te femrat

Zhvillimi individual i njeriut

a). Fazat intrauterine të zhvillimit individual

- Faza embrionale

- Faza fetale

b). Fazat postembrionale të zhvillimit individual

1. Periudha e gjidhënies (laktacionit)

- Parametrat e zhvillimit fizik e psikofizik

a). rritja mesatare e peshës dhe e gjatësisë trupore:

b). Zhvillimi fizik dhe psikofizik i fëmijës:

c). Zhvillimi psikik dhe emocional i fëmijës

2. Mosha e hershme (parashkollore) e zhvillimit

3. Zhvillimi në moshën shkollore

4. Puberteti dhe adoleshenca

5. Mosha e pjekurisë dhe pleqërisë 

Shpërndaje..